Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết công trình “ Mua sắm máy chủ để vận hành phần mềm Quản lý tài sản toàn tỉnh Sóc Trăng

 

          Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved