Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết công trình “Nâng cấp hệ thống mạng máy tính nội bộ tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng”

 

          Chủ đầu tư: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved