Các sản phẩm đã thực hiện

Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Sóc Trăng”

 

          Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

Hổ trợ khách hàng
  •      079 3 626100
  •              Dịch vụ - Kỹ thuật
  •      079 3 626600
  •              Đào tạo
  •      079 3 626100
Copyright © 2013-2013 ict.soctrang.gov.vn All rights Reserved